1

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

in het particulier onderwijs

Veelgestelde vragen 

Uw persoonlijke vragen over de Medische of Psychosociale Basiskennis worden beantwoord door de FONG, het communicatiepunt hiervoor. Mailt u uw vraag aan: coordinator@fong.nl

Staat uw vraag er niet bij? Mailt u ons dan via het contactformulier.

U kunt het accreditatieproces nalezen via Accreditatie > Het accreditatieproces.

Uw aanbod wordt, afhankelijk van het aantal EC en de opbouw van de scholing, geaccrediteerd als opleiding, module in opleiding, bij- en nascholing, of opleiding medische en/of psychosociale basiskennis.

Lees ook de vraag over de SNRO definities van (post-)initiele scholing.

Lees ook de vraag over de berekening van het aantal EC.

De SNRO maakt onderscheid tussen een initiele beroepsopleiding en post-initiele scholingen. Een initiele of startopleiding leidt op tot een beroepskwalificatie in het CAM veld. De eisen zijn vastgelegd in de beroepsprofielen, opleidingsberoepsprofielen en accreditatieregels en -systemen binnen het CAM veld. Een tweede soort van opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven initiële beroepsopleidingen, bijvoorbeeld

  • Nascholing, gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis.
  • Bijscholing/aanvullende opleidingen, gericht op nieuwe kennis waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.
  • Specialisatie, gericht op het ontwikkelen van specialistische competenties op deelterreinen van de beroepsuitoefening. Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop een beroepskwalificatie.

Bij Accreditatie > Hulpmiddelen voor accreditatie vindt u het SNRO-hulpmiddel voor de EC- berekening; hierin zijn de onderdelen van een opleidingsprogramma benoemd met daarbij uitleg over de wijze van telling (1 EC = 28 studiebelastinguren). Er zijn vaste normen voor het gebruik van literatuur.

Aan de accreditatie van een opleiding of een bij- en nascholing worden verschillende eisen gesteld.

Een opleiding duurt langer en leidt tot een startkwalificatie voor een beroep. Ook wordt de opleiding gecheckt op de aanwezigheid van alle hbo-competenties. Afstuderen geeft recht op een diploma op conform hbo-niveau. Met die startkwalificatie kunnen uw studenten lid worden van een beroepsvereniging en desgewenst in aanmerking komen voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars.

Bij- en nascholingen dienen een ander doel, namelijk verdieping, verbreding of herhaling van de reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Voor de accreditatie van een bij- en nascholing gelden dan ook minder hbo-competenties. Meestal geeft u de deelnemers bij afronding een certificaat.

Lees ook de vraag over de instroomeisen.

U kunt uw scholing aanbieden aan elke deelnemer. Echter, de SNRO-accreditatie geldt alleen voor die deelnemers die met de juiste vooropleiding (= instroomeis) starten. Voor een opleiding is minimaal MBO4- of HAVO-niveau vereist, voor een bij- en nascholing minimaal een relevante hbo-niveau of een EVC hbo-niveau. Alleen deze deelnemers mogen na afronding een SNRO-diploma of certificaat op hbo-conform niveau ontvangen.

Wanneer het accreditatieproces is afgerond ontvangt u een Bestuursbrief. Hierin wordt de accreditatietermijn aangegeven. Pas vanaf de ingangsdatum van de accreditatie zijn de dan instromende studenten geaccrediteerd.

Het beleid van de SNRO is gebaseerd op het uitgangspunt, dat een accreditatie van de SNRO niet alleen een traject met "quality assurance" (controle van de eisen en kaders) is, maar ook van "quality enhancement" (ontwikkeling).

Een regeling voor studenten aan een reeds lopende opleiding is mogelijk. Let op, dit moet tijdens het accreditatieproces mee worden genomen! Verzoeken na toekenning van de accreditatie kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Op het certificaat of diploma hoort de SNRO registratiecode te zijn vermeld. De registratiecode is een uniek nummer. De laatste twee cijfers (00) kunt u aanpassen afhankelijk van de hoeveelheid diploma’s of certificaten die u uitschrijft (dit kan ook een langer nummer zijn). Bijvoorbeeld SNRO.OP.16.01.30.19141815.01.EX.00 wordt dan SNRO.OP.16.01.30.19141815.01.EX.010 Het gebruik van het SNRO keurmerk op het certificaat zorgt voor een herkenbare kwaliteitsgarantie. U vermeldt het aantal EC of SBU. Op de achterzijde van het certificaat geeft u een korte omschrijving en doelstellingen van de gevolgde scholing.

De bewaartermijn voor een diploma of certificaat is 5 jaar.

U vindt de tarieven van de producten van de SNRO op Download > Algemeen > Tarieven 2018. Naast de kosten van de accreditatie betaalt u, indien u een meerjarige opleiding aanbiedt, een bedrag per student per jaar. Bij een bij- en nascholing betaalt u dan een bedrag per uitgegeven certificaat.

Hiermee drukken wij de kosten voor kleinere instituten met weinig deelnemers.

De SNRO en CPION zijn beide onafhankelijke accreditatie instituten. Een accreditatie van één van beide organisaties is voldoende.

CPION heeft inderdaad de accreditaties van opleidingen in 2017 opgeschort. Meer informatie kunt u het beste bij CPION opvragen.

Een SNRO-geaccrediteerde beroepsopleiding mag de EC's van een MBK/PSBK-opleiding meetellen mits:

  • De SNRO registratiecode van MBK of PsBK voor die student vermeld wordt op het diploma van de beroepsopleiding.
  • Het opleidingsinstituut in het curriculum omschrijft of aan de SNRO doorgeeft dat ze een externe opleider gebruiken voor PsBK/MBK.
  • De MBK/PSBK opleiding geaccrediteerd is door SNRO/ CPION.

De SNRO en NVAO zijn twee organisaties in verschillende opleidingssegmenten.

De SNRO is een instituut dat accreditaties verzorgt voor al het private niet door de overheid bekostigde onderwijs en dus ook voor het complementaire veld.

De NVAO is door de Nederlandse regering in het leven geroepen om alle door de overheid bekostigde HBO en Universitair Bachelor en Masteropleidingen te accrediteren.

Een beroepsopleider kan momenteel vrijstelling van BTW krijgen door de procedure van de CRKBO te volgen (zie www.crkbo.nl).

Op de website onder Accreditatie > Accreditatie van uw gehele opleidingsinstituut kunt u meer over Systeemaccreditatie lezen.

U kunt zelf een klacht indienen bij de desbetreffende opleiding. Een opleider heeft een klachtenregeling of volgt een bestaande algemene klachtenregeling. U kunt zich ook wenden tot de beroepsvereniging waar de opleiding is aangesloten.

De SNRO is een accreditatieorganisatie en geen instituut dat klachten van opleidingsinstituten of studenten afhandelt. De SNRO checkt bij de accreditatie of de klachtenregeling van de opleiding voldoet aan de eisen.

De beroepsvereniging bepaalt dit. De verplichte hoeveelheid bij- en nascholing kan dan ook per beroepsvereniging verschillen. Het kan belangrijk voor u zijn een scholing met een SNRO keurmerk te kiezen.

De SNRO is een accreditatie instituut en accrediteert opleidingen, voor al het private niet door de overheid bekostigde onderwijs en dus ook voor het complementaire veld.

Een geaccrediteerde opleiding van een bepaalde hoeveelheid EC’s is slechts één van de eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen. U dient ook lid te zijn van een beroepsvereniging. En u dient de verplichte opleiding MBK of PsBK te hebben gevolgd.

U kunt uw vraag dan ook het beste stellen aan uw beroepsvereniging of Ziektekostenverzekeraar.

Een hbo-conforme opleiding is niet hetzelfde als een hbo-opleiding. In Nederland mag alleen de NVAO het hbo-niveau toekennen aan opleidingen in het reguliere onderwijs.

De SNRO accrediteert opleidingen conform hbo en post-hbo niveau. Dat betekent dat de opleiding geen reguliere hbo opleiding is maar een particuliere opleiding en dat de opleiding een niveau van hbo en/of post-hbo kwaliteit heeft.

Om een SNRO geaccrediteerde opleiding op hbo-conform niveau te kunnen volgen dient u als vooropleiding MBO4 of HAVO te hebben. Dat kunt u bij de verschillende opleidingen onder “instroomeisen” uitzoeken. Zorgt u er in ieder geval voor dat de opleiding een keurmerk heeft zoals van de SNRO.

De afkorting CAM komt uit het Engels en staat voor “Complementary Alternative Medicine”.

MBK staat voor Medische Basiskennis. PsBK staat voor Psychosociale Basiskennis. Om beide tegelijkertijd aan te duiden wordt ook wel MPsBK (Medische- en Psychosociale Basiskennis) gebruikt.

Of u in aanmerking komt voor vrijstelling van (een deel van) de opleiding MBK of PsBK is aan de opleider om te bepalen. Het gedeelte waarover de vrijstelling gaat moet dan wel geaccrediteerd zijn door SNRO/CPION of op de lijst van vrijgestelde opleidingen van de verzekeraars staan.

Een vrijstelling voor MBK of PsBK wordt geregeld door de beroepsverenigingen. Zij geven daarvoor akkoord en zetten u op de lijst van geaccrediteerde therapeuten. Dit wordt doorgegeven aan de Zorgverzekeraars. Of u in aanmerking komt voor vrijstelling kunt u bijvoorbeeld zien in het overzicht vrijgestelde opleidingen.

Als BIG geregistreerde heeft u vrijstelling voor MBK indien u een medische studie heeft gevolgd. Dit geldt niet automatisch voor een psychosociale BIG registratie.

Om voor vergoeding door Ziektekostenverzekeraars in aanmerking te komen moet u een opleiding MBK of PsBK hebben gevolgd, die voldoet aan de Plato-eisen, van minimaal 25 EC en die is geaccrediteerd door SNRO of CPION. Er zijn echter meer eisen: u moet bijvoorbeeld ook lid zijn van een beroepsvereniging en een CAM basisopleiding hebben gevolgd.

Ziektekostenverzekeraars maar ook beroepsverenigingen willen graag bewijzen zien dat therapeuten de verplichte bijscholing Medische en Psychosociale Basiskennis (MPsBK) hebben gevolgd. Dat kan met registratie in het onafhankelijke abituriëntenregister ARCOS. Hierbij vindt verificatie plaats van uw behaalde diplomering.

Dit register is nog volop in ontwikkeling. Kijk op www.arcos-register.nl voor meer informatie. Hierin kunnen in de toekomst alle geaccrediteerde startopleidingen en bij- en nascholingen van therapeuten worden opgenomen.

Er zijn in het verleden al eens door landelijke Zorgverzekeraars concrete brieven geschreven met soortgelijke eisen. Op dit moment zijn er nog geen concrete data en afspraken gemaakt door de beroepsverenigingen en koepels met de landelijke Zorgverzekeraars. De Zorgverzekeraars wachten de voorstellen van de beroepsverenigingen af.

De SNRO is een onafhankelijk accreditatie instituut. Een toegekende accreditatie is voldoende voor elke beroepsvereniging in het CAM-veld.

Of een beroepsvereniging ook punten aan een scholing toekent, is aan de beroepsvereniging. Hierbij is de inhoud van doorslaggevend belang. De SNRO adviseert om, voorafgaand aan het aanvragen van accreditatie, te checken voor welke beroepsvereniging(en) uw aanbod interessant zal zijn.

Daarnaast erkennen de landelijke Ziektekostenverzekeraars alle MPsBK geaccrediteerde opleidingen van de SNRO. En stelt de Belastingdienst als één van de eisen voor BTW vrijstelling een geaccrediteerde opleiding van 240 EC door de SNRO.

Op de website van de SNRO vindt u in het register de geaccrediteerde opleidingen. Er zijn ook registers voor bij- en nascholingen, bij- en nascholingen MPsBK en opleidingen MPsBK. Bij iedere vermelding staat de geldigheidsperiode van de accreditatie en het aantal EC of SBU.

Over de BTW-plicht van therapeuten is de laatste jaren veel te doen geweest. Er zijn ook rechtszaken gevoerd. De uitkomst ervan is dat complementair therapeuten vrijgesteld zijn van BTW mits ze aan bepaalde eisen voldoen. Eén van de eisen is dat hun startopleiding door de SNRO geaccrediteerd is. Over de BTW-plicht voor therapeuten is in de Staatscourant van 1 april 2016 geschreven.

Er bestaan nogal wat beroepsverenigingen in het CAM veld. In dit overzicht vindt u de ons bekende beroepsverenigingen binnen de complementaire gezondheidszorg. Let op: Dit is geen complete lijst, maar we kunnen de lijst op verzoek aanpassen. Ook zegt vermelding in deze lijst niets over de kwaliteit van de beroepsvereniging.

Laatste nieuws

Openingstijden tijdens Meivakantie

04-02-2018

Ons kantoor is gesloten tijdens de Meivakantie van 27 april t/m 6 mei.Lees verder

De SNRO nieuwsbrief 20 is verstuurd

12-12-2017

De SNRO nieuwsbrief niet ontvangen? Bekijk hem

Lees verder

Contact

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur.
  • Morgenstond 15, 6661 PZ Elst
  • Tel: 0481-202 017
  • Email: info@snro-instituut.nl

Contactformulier