Geaccrediteerd worden?

Uw opleiding kan de kwaliteit van het opleidingsaanbod objectief en onafhankelijk laten beoordelen (d.i. accrediteren) door de SNRO. Er wordt gekeken naar vorm en inhoud van het opleidingsaanbod en de resultaten. De SNRO maakt gebruik van de normen en standaarden uit het regulier hbo onderwijs (de NVAO-standaarden).

Kiezen voor een onafhankelijke partner in kwaliteit

De SNRO is een landelijk opererende, onafhankelijke partner in het accreditatieproces en laat zich niet beïnvloeden door commerciële belangen. De SNRO werkt met een interne Accreditatie Commissie die uw inhoudelijke materialen beoordeelt en tevens uw opleiding bezoekt om een goede indruk te krijgen van de kwaliteit van uw aanbod. U hoeft dus niet zelf een commissie samen te stellen.

Uw aanbod en SNRO terminologie

De SNRO maakt een onderscheid in

1. Initiële beroepsopleidingen

Beroepsopleidingen die studenten/deelnemers opleiden, beginnend vanaf een nulpunt en leidend tot een beroepskwalificatie in het CAM (Complementary Alternative Medicine) veld. Het is niet mogelijk om losse modules te stapelen tot een basisopleiding. Er is dan minstens een afstudeermodule en vaak ook Medische of Psychosociale basiskennis vereist.
Onder initiële beroepsopleidingen kunnen ook reguliere hbo opleidingen vallen.

2. Post-initiële scholing

Een tweede soort van opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven initiële beroepsopleidingen. Het is belangrijk om kennis, vaardigheden en houding permanent te blijven ontwikkelen.
Dit is nader onder te verdelen in:

1. Nascholing

Dit is gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis. Het is te beschouwen als een vorm van bijtanken.

2. Bijscholing/aanvullende opleidingen

Bij bijscholing gaat het om een aanbod dat deelnemers nieuwe kennis aanreikt waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.

3. Specialisatie

Beroepsopleidingen gericht op specialisatie zijn ook per definitie post initieel. Ze richten zich op het ontwikkelen van specialistische competenties op deel terreinen van de beroepsuitoefening. Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop een beroepskwalificatie.

Welk tarief voor welke variant?

De SNRO onderscheidt 6 varianten bij een accreditatie:

1. Opleidingen
2. Modules binnen een opleiding
3. Medische en/of Psychosociale Basiskennis
4. Bij- en nascholing en Bij- en nascholing MPsBK
5. Afstandsleren (e-learning)
6. Systeemaccreditatie (het gehele aanbod van de opleiding is geaccrediteerd)

De kosten van een accreditatie zijn afhankelijk van de indeling in studiepunten (EC). De kosten voor een (her)accreditatie zijn eenmalig voor een maximale termijn van drie jaar, de (certificaat)bijdrage voor studenten komt jaarlijks terug.

Klik hier voor een overzicht van alle tarieven.